Algemene voorwaarden

 

                                               ALGEMENE  VOORWAARDEN

EDELCACTUS BV
Noorddammerweg 95
1187 ZS AMSTELVEEN                                                                                                 

gedeponeerd op 19 maart  2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Amsterdam onder nummer  34166007.

Artikel 1: Definities
EDELCACTUS: de gebruiker van deze algemene verkoop-, leverings- en beta-lingsvoorwaarden;
Koper: de wederpartij van EDELCACTUS; degene die bij EDELCACTUS een offerte aanvraagt; degene die van EDELCACTUS koopt en/of geleverd krijgt; degene die een offerte van EDELCACTUS accepteert;
Zaken: de door EDELCACTUS verkochte en geleverde waren, waaronder cactussen en succulenten;

Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EDELCACTUS en een koper, waarop EDELCACTUS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden door EDELCACTUS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes
De door EDELCACTUS gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. EDELCACTUS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, wordt bevestigd door EDELCACTUS door uitvoering te geven aan de dan gesloten overeenkomst of door een schriftelijke bevestiging. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanvragen om een offerte en/of bestellingen door een koper kunnen door EDELCACTUS zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Artikel 4: Levering
1.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op de plaats van vestiging van EDELCACTUS van waaruit geleverd wordt. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2.  De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van     informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3.  Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de  koper. De  koper  dient  altijd  zelf  het  risico  tijdens  transport  van  de door hem gekochte zaken te verzekeren, ook indien EDELCACTUS en de koper een andere plaats van levering hebben afgesproken.

Artikel 5: Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper EDELCACTUS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een nadere door EDELCACTUS na te komen redelijke termijn.

Artikel 6: Deelleveringen
Het is EDELCACTUS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is EDELCACTUS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Eisen en normen
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is EDELCACTUS er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken  moeten worden gebruikt, wanneer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland en de daarvoor geldende eisen of normen door de koper melding is gemaakt.

Artikel 8: Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door EDELCACTUS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekt monster, model of voorbeeld.

Artikel 9: Wijzigingen in de te leveren zaken
EDELCACTUS is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, grootte, model.
Indien EDELCACTUS zaken levert die wezenlijk van de overeengekomen zaken afwijken, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende drie dagen nadat hij de zaken in ontvangst heeft genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen.

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst
1.    De vorderingen van EDELCACTUS op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
-    indien  na  het  sluiten van de overeenkomst aan EDELCACTUS omstandigheden ter kennis komen die EDELCACTUS goede grond geven  te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-    indien   EDELCACTUS de koper bij het sluiten van de  overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de    nakoming en deze zekerheid uitblijft  dan  wel onvoldoende is. In   de  genoemde gevallen  is EDELCACTUS bevoegd de verdere uitvoering van de   overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeen-komst over te gaan,  één en ander onverminderd het recht van EDELCACTUS schadevergoeding te  vorderen.
2.  Indien zich  omstandigheden   voordoen   met    betrekking    tot   personen en/of materiaal waarvan  EDELCACTUS   zich  bij de  uitvoering  van de overeenkomst bedient of  zich pleegt te bedienen, welke  van dien aard  zijn dat de  uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel    dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is  EDELCACTUS  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.         

Artikel 11: Garantie
1.  EDELCACTUS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van gebreken gedurende  een periode van een maand na levering.
2.  Indien de zaak gebreken vertoont heeft de koper recht op vervanging.
3.  Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde en vervanging is niet mogelijk, is EDELCACTUS  aansprakelijk te stellen tot een maand na levering tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering.
4.  De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:     onvoorzichtige behandeling, het niet in acht nemen van de breekbaarheidswaarschuwing, het klimatologisch onjuist opslaan van de zaken.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. De door EDELCACTUS geleverde zaken blijven het  eigendom van EDELCACTUS  totdat de koper alle  navolgende verplichtingen uit alle met EDELCACTUS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-   de tegenprestatie(s)  met  betrekking  tot  de  geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
-   eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)koopovereenkomst(en).
2. Door EDELCACTUS  afgeleverde  zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud  vallen, mogen slechts in het kader van een  normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de  koper  zijn  verplichtingen  niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is EDELCACTUS gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde  eigendomsvoorbehoud  rust bij  de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe  alle  medewerking te  verschaffen  op  straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien  derden  enig  recht  op de onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  willen  vestigen  of doen  gelden, is  koper   verplicht   EDELCACTUS  zo  snel  als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van EDELCACTUS:
-  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te  houden tegen brand-,   ontploffings-  en waterschade  en tegen  diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven
-  alle   aanspraken   van   de   koper  op  verzekeraars   met   betrekking  tot  de onder   eigendomsvoorbehoud  geleverde   zaken  te   verpanden  aan EDELCACTUS    op   de   manier  die   wordt    voorgeschreven in   art. 3.92 lid 2 BW;
-  de   vorderingen   die  de  koper    verkrijgt   jegens   zijn    afnemers    bij   het doorverkopen   van    onder     eigendomsvoorbehoud    door   EDELCACTUS geleverde   zaken   te   verpanden   aan   EDELCACTUS   op  de  manier   die wordt  voorgeschreven  in art. 3.92 lid 2 BW;                      -   de   onder  eigendomsvoorbehoud    geleverde    zaken    te    merken  als het eigendom van EDELCACTUS;
- op andere manieren medewerking  te verlenen aan alle redelijke maatregelen die   EDELCACTUS    ter   bescherming     van     haar   eigendomsrecht   met betrekking   tot   de   zaken    wil    treffen  en  welke  de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 13: Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -  of  zo  spoedig  daarna  als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij  dient  de  wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of   de    afgeleverde   zaken   wat   betreft   kwantiteit   overeenstemmen  met het overeengekomene;
- of  de  afgeleverde zaken  voldoen  aan  de overeengekomen kwaliteitseisen
of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik  en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan EDELCACTUS  te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen drie dagen na ontdekking  en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan EDELCACTUS.
4. Ook  indien de  wederpartij  tijdig  reclameert,  blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na  voorafgaande schriftelijke toestemming aan EDELCACTUS worden geretourneerd.

Artikel 14: Prijsverhoging
1. Indien   EDELCACTUS  met   de  wederpartij  een bepaalde prijs overeenkomt, is EDELCACTUS  niettemin  gerechtigd   tot   verhoging  van  de prijs wanneer de kostprijsverhogende factoren,  waaronder   arbeids- en  produktiekosten, daartoe aanleiding geven.
2. EDELCACTUS mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op  dat  moment geldende prijslijst in rekening brengen.
3. Indien de prijsverhoging volgens lid 1 meer dan 10% bedraagt, heeft de koper  het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd,  door overschrijving van  het verschuldigde  bedrag het bankrekeningnummer  zoals vermeld op de factuur. Na het  verstrijken  van  30  dagen na  de  factuurdatum  is  de  koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente of 1,5% per maand, zulks naar keuze van EDELCACTUS
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door  de  wederpartij  gedane  betalingen  strekken  steeds   ter  afdoening  in de eerste plaats  van  alle   verschuldigde   rente    en   kosten   en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het   langst  open  staan, zelfs  al vermeldt de wederpartij, dat  de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Incassokosten
1. Is de koper in  gebreke of in  verzuim  met het  nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,  dan  komen alle  redelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.
In ieder geval is de koper verschuldigd:
-  over de eerste                         €    5.000,=    : 15%
-  over het meerdere tot                         €  10.000,=    : 10%
-  over het meerdere tot                         €  20.000,=    :   8%
-  over het meerdere tot                         €  50.000,=    :   5%
-  over het meerdere                                                     :   3%
Indien  EDELCACTUS  aantoont   hogere   kosten   te   hebben   gemaakt,   welke redelijkerwijs  noodzakelijk  waren, komen  ook  deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De  koper   is   jegens   EDELCACTUS    de   door   EDELCACTUS     gemaakte gerechtelijke  kosten, waaronder  de   volledige   advocaat- en/of   deurwaarderskosten,   integraal   verschuldigd,   in   alle   instanties.  Dit   geldt alleen indien EDELCACTUS   en   de  koper   met  betrekking  tot  een  overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden  van  toepassing  zijn  een  gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
EDELCACTUS is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.
2. EDELCACTUS is  aansprakelijk   als  schade  is  veroorzaakt  door opzet of grove schuld van EDELCACTUS of haar leidinggevende ondergeschikten;
3. Overigens is de aansprakelijkheid van  EDELCACTUS  beperkt  tot  de  factuur waarde van  de  betreffende  levering  waarop  de  aansprakelijkheid  betrekkingn heeft.
4. EDELCACTUS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals   bedrijfschade, bij  de koper  of  bij  derden.  Mocht  EDELCACTUS  terzake aansprakelijk worden gesteld door derden, dan wordt EDELCACTUS terzake door de koper gevrijwaard.

 Artikel 18: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan  omstandigheden  die de  nakoming van de  verbintenis verhinderen en die niet aan   EDELCACTUS   zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in    andere bedrijven dan die van EDELCACTUS; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van EDELCACTUS; in-  en  uitvoer- verboden en dergelijke (overheids)maatregelen; een algemeen   gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen  van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-   voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EDELCACTUS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. EDELCACTUS  heeft  ook  het recht  zich  op  overmacht  te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,  intreedt nadat EDELCACTUS haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens  overmacht  worden de leverings-  en  andere verplichtingen van EDELCACTUS  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van  de  verplichtingen   door  EDELCACTUS  niet  mogelijk  is  langer duurt dan een maand  zijn  beide  partijen  bevoegd  de  overeenkomst  zonder  rechterlijke tussenkomst  te  ontbinden,  zonder   dat   er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien EDELCACTUS  bij  het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.  het  leverbare deel afzonderlijk  te  factureren   en   is  de   wederpartij   gehouden deze factuur te  voldoen als betrof het een afzonderlijk   contract.  Dit geldt echter niet als het  reeds  geleverde    c.q.   leverbare   deel   geen  zelfstandige  waarde  heeft. Reeds  geleverde zaken zullen dan kosteloos   geretourneerd worden aan EDELCACTUS door de koper.

Artikel 19: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en EDELCACTUS worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondisement  ‘s-Gravenhage.

De Nederlandse koper zal voor geschillen waarin de Kantonrechter bevoegd is worden gedagvaard voor de Kantonrechter van zijn woonplaats. EDELCACTUS blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen EDELCACTUS en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (CISG).

Artikel 21: Wijziging van de voorwaarden
1. EDELCACTUS  is  bevoegd wijzigingen  in deze voorwaarden  aan  te brengen. Deze  wijzigingen   treden   in   werking   op   het   aangekondigde   tijdstip van inwerkingtreden. EDELCACTUS  zal  de  gewijzigde  voorwaarden  tijdig  aan de koper toezenden. Indien  geen tijdstip   van   inwerkingtreden  is  medegedeeld  treden  wijzigingen. jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
2. Indien enige bepaling van deze  voorwaarden  nietig  is of vernietigd wordt, zullen de overige   bepalingen  van  deze  algemene  voorwaarden  volledig  van kracht blijven en zullen EDELCACTUS en de  koper in overleg  treden   teneinde nieuwe bepalingen  ter  vervanging  van  de  nietige  en/of vernietigde bepalingen overeen  te komen, waarbij  zoveel  mogelijk  het   doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.